REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim.

1. Pomoc materialna na rzecz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim przyznaje powołana przez Dyrektora Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą: pedagog, kierownik świetlicy i kierownik szkoły filialnej w Kosorowicach.

2. Decyzje komisji przedstawione w protokołach zatwierdza każdorazowo Dyrektor.

3. Pomoc materialna udzielana jest na rzecz uczniów PSP, bez względu na miejsce zamieszkania i zameldowania, wg kryterium dochodowego przedstawionego w załączniku nr1 do regulaminu.

4. Pomocy materialnej udziela się uczniom z rodzin o niskich dochodach, a dodatkowe okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy materialnej to:

- wielodzietność,
- bezrobocie rodziców,
- niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny lub ciężka, długotrwała choroba członka rodziny,
- problem alkoholowy, narkomania członka rodziny,
- samotne rodzicielstwo,
- zdarzenia losowe.

5. Pomoc materialna przyznawana jest uczniom na podstawie:
a) podania rodziców/opiekunów prawnych (wg załącznika nr 1 i załącznika
nr 2 ) złożonego u pedagoga szkolnego,
b) dokumentów:
- zaświadczenia z zakładu pracy rodziców o wysokości dochodu (dochód netto z ostatniego miesiąca)/oświadczenia rodziców o wysokości dochodu – w przypadku prac dorywczych, wynajmów lokali itp.
- zaświadczenia o wysokości alimentów (wyrok sądu, zaświadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- zaświadczenia o wysokości zasiłku rodzinnego,
- zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna/zaświadczenia o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
- odcinek renty lub emerytury.

6. Wysokość dofinansowania jest zależna od środków, którymi dysponuje szkoła.

7. Komisja jest zobowiązana powiadomić wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia podania, podając uzasadnienie decyzji. W przypadku odmowy przyjęcia dofinansowania rodzic własnoręcznym podpisem poświadcza odmowę.

8. Regulamin wchodzi w życie dn.07.02.2014 r

 

Pliki do pobrania:

 
Regulamin_przyznawania_pomocy .pdf .doc  
Informacja_dla_rodzicow_ o_pomocy_Kolonie .pdf .doc  
Oswiadczenie .pdf .doc  
Podanie_rodzica_o_pomoc_materialna .pdf .doc  
Zaswiadczenie_o_dochodach_do_pomocy_materialnej .pdf .doc  
   
 

 

do góry