WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rządowym projektem „Wyprawka szkolna”, Dyrektor PSP w Tarnowie Opolskim informuje, że  o pomoc w dofinansowaniu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów, którzy rozpoczną w roku szkolnym  2014/15  klasę drugą, trzecią  oraz szóstą  szkoły podstawowej. Do pomocy uprawnieni są też rodzice uczniów, którzy rozpoczną w roku szkolnym  2014/15 naukę w  klasie trzeciej ponadgimnazjalnej oraz w szkołach artystycznych.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:  słabowidzących,  niesłyszących,  słabosłyszących,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Wnioski można składać do 05.09.2014r. (do pobrania na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie).

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach oraz rachunek za wykupione książki.

Uczniowie posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego nie muszą przedkładać zaświadczenia o dochodach.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać na: www.men.gov.pl pod hasłem „wyprawka szkolna”.

Dyrektor PSP przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne (kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie). Wnioski  można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim i składać do 15 września 2014r.

Pobierz wniosek >>>