Klub europejski

   " EUROKLUB"
Szkolny Klub Europejski
działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim
 

Rok szkolny 2004/2005
OPIEKUNOWIE
ADRESY UE
PROGRAM
OPIEKUNOWIE

do góry

Opiekunami Szkolnego Klubu Europejskiego są

mgr Barbara Grabarek
nauczyciel matematyki
Kontakt: basiulek72@tlen.p

mgr Monika Krzeptoń
nauczyciel bibliotekarz
Kontakt: monia-k75@tlen.pl

ADRESY UE

do góry

http://www.europa.eu.int/ - główny serwer Unii Europejskiej
http://www.msp.org.pl/ - fundacja małych i średnich przedsiębiorstw m.in. informacje o Phare itp.
http://www.cofound.org.pl/ - Fundusz współpracy
http://www.uokik.gov.pl/ - Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji - m.in. publikacje w języku polskim orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
http://www.curia.eu.int/ - Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://www.cor.eu.int/ - Komitet Regionów
http://www.ecb.int/ - Europejski Bank Centralny
http://www.ocipe.org.pl/ - strony polskiego przedstawicielstwa OCiPE
http://www.ukie.gov.pl/ - serwis internetowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
www.cci.lodz.pl/phare - lekcje o Europie
PROGRAM

do góry

Opracowanie regulaminu

Program działalności Szkolnego Klubu Europejskiego

działającego w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim

Autorzy: mgr Barbara Grabarek i mgr Monika Krzeptoń

CELE OGÓLNE:
1. Promowanie edukacji europejskiej i rozszerzenie jej na najbliższe otoczenie
2. Współpraca z lokalną władzą, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, przedstawicielami europejskimi w celu szerzenia informacji o Europie wśród młodzieży szkolnej.
3. Nowa oferta dla uczniów w zakresie zagospodarowania czasu wolnego i poszerzania zainteresowań uczniów.
4. Integracja treści programowych poszczególnych przedmiotów wokół problematyki edukacji europejskiej.
5. Rozwijanie u uczniów jako młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Europy:
Różne aspekty - geografia, historia, kultura, gospodarka
Instytucje europejskie - struktura, sposób działania, cele
Kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy- życie
Polityczne, społeczne i kulturalne
Wyzwania stojące przed współczesną Europą
Cele integracji europejskiej
2. Rozwijanie wśród młodzieży "świadomości europejskiej"
3. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku obejmującego podobieństwa i różnice.
4. Umożliwianie młodzieży kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami  dając szansę na pokonanie istniejących od lat uprzedzeń, nietolerancji, barier.
5. Współpraca z klubami europejskimi, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, Domem Europejskim, Mniejszością niemiecką.

FORMY AKTYWNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

I. Działania w KLUBIE:
Organizowanie zebrań informacyjnych .
Prowadzenie kampanii informacyjnej ( plakaty, gazetki ), wykonanie gazetki przed pokojem nauczycielskim.
Wymyślenie nazwy klubu
Opracowanie emblematu ( logo) klubu
Wybór motta klubu
Przygotowanie pomieszczenia klubowego
Przygotowanie planu pracy klubu
Zaplanowanie sposobu informowania społeczności szkolnej i lokalnej np. ulotki, gazetka ścienna.

Prowadzenie kroniki klubowej.
II.  Działania w szkole:
Organizowanie wystaw: fotograficznych, plastycznych i pamiątek.
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, takich jak gry dydaktyczne, puzzle i zabawy, zagadki, krzyżówki, na temat Europy.

Zbieranie informacji na tematy europejskie w prasie - segregowanie wycinków z prasy, tworzenie teczek lub albumów tematycznych.

Zdobywanie informacji z ambasad, konsulatów, reprezentacji narodowych,  organizacji z różnych krajów, biur podróży, instytucji odpowiedzialnych za koordynację klubów oraz Komitetów europejskich
Uzyskiwanie książek, folderów i innych materiałów poglądowych dla biblioteki szkolnej

Wykorzystywanie do pozyskiwania informacji internetu.
Tworzenie gazetki ściennej.
Organizowanie obchodów „Dnia Europejskiego” - 9 maja
III.  Działania pozaszkolne:
Poszukiwanie grup wsparcia  w szkole, poza szkołą  w środowisku lokalnym, organizacjach pozarządowych w zasięgu ogólnopolskim.
Poszukiwanie sponsorów.

Uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, seminariach, konferencjach i innych działaniach służących powstawaniu Europy.

Udział w konkursach i olimpiadach o tematyce europejskiej.
Propagowanie w lokalnych mediach- prasie.
Prowadzenie wymiany informacji  i dokumentacji między klubami w kraju.
Współpraca z placówkami oświatowymi, muzeami, teatrami, organizacjami pozarządowymi miasta, regionu, władzami lokalnymi.


 

do góry