Szkoła Promująca Zdrowie

   W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do trzyletniego projektu pod nazwą Szkoła Promująca Zdrowie. Koordynatorem prac jest pani Sylwia Mielnik, a od 2012 roku pani Sylwia Topola. Wszyscy włączamy się do prac i zadań, które pozwolą na włączenie naszej szkoły do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

ROK SZKOLNY 2012-2013
Konkurs ekologiczny

Magiczna puszka

Cele konkursu:
Kształtowanie świadomej postawy wobec ochrony środowiska naturalnego.
1. W konkursie może brać każdy uczeń PSP Tarnów Opolski.
2. Uczestnicy zbierają puszki aluminiowe.
3. Konkurs trwa od października 2012 roku do końca maja 2013 roku.
4. Zebrane puszki (zgniecione oraz policzone) należy oddać pani Gizeli Sziroky (na Klamowni).
5. Osoby, które nazbierają najwięcej puszek otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6. Klasa, która uzyska najlepszy wynik w zbieraniu otrzyma nagrodę pieniężną.
Konkurs ekologiczny

Super zbieracz baterii

Cele konkursu:
Kształtowanie świadomej postawy wobec ochrony środowiska naturalnego.
1. W konkursie może brać każdy uczeń PSP Tarnów Opolski.
2. Uczestnicy zbierają zużyte baterie.
3. Konkurs trwa od października 2012 roku do końca maja 2013 roku.
4. Zebrane baterie należy oddać pani Gizeli Sziroky (na Klam  owni).
5. Osoby, które nazbierają najwięcej baterii otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty do oceny z zachowania.
6. Klasa, która uzyska najlepszy wynik w zbieraniu otrzyma nagrodę.
ROK SZKOLNY 2011-2012
Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim w ramach projektu „ Szkoła Promująca zdrowie”
Problem priorytetowy na rok szkolny 2011/2012
Zagrożenia nieprawidłowym funkcjonowaniem społecznym
Cel :
• Utrwalanie bezpiecznych zachowań
• Propagowanie prawidłowych relacji międzyludzkich
Zadania do realizacji w ramach projektu:
• podnoszenie świadomości uczniów na temat bezpiecznego stylu życia,
• pedagogizacja rodziców na temat bezpieczeństwa i prawidłowych relacji międzyludzkich,
• nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły w wyżej wymienionym zakresie,
• przygotowanie inscenizacji, teatrzyków, pogadanek,
• organizacja wycieczek, imprez – trening zachowań w różnych sytuacjach,
• zapoznanie uczniów z zasadami savoir – vivre,
• organizacja dni promocji zdrowia,
• intensyfikacja działań integrujących współprace szkoły, rodziców i środowiska lokalnego,
• zachęcenie uczniów do udziału w konkursach i akcjach promujących bezpieczeństwo,
• spotkania z policjantem, strażakiem i innymi specjalistami,
• projekcja filmów edukacyjnych,
• promocja literatury tematycznej.
                                                       Koordynator : Sylwia Mielnik
 Bieżące informacje oraz relacje z realizowanych zadań znajdziesz w Aktualnościach szkolnych
 
ROK SZKOLNY 2010-2011

W październiku 2010 roku uczniowie wybrali logo szkoły, które będzie towarzyszyło temu projektowi. Wybór został dokonany spośród 3 projektów przygotowanych przez uczniów klas szóstych, pod okiem pani Radosławy Smolczyk więcej
 

Bieżące informacje informacje znajdziesz w Aktualnościach szkolnych.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, 
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, 
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, 
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, 
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, 
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. 
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.
O PROMOCJI ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. 
Pragniemy, aby nasza szkoła była:
• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się
• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

 

do góry